academic.dmh2@gmail.com 02 590 8256-7, 083 139-6730

Consent Form : แบบแสดงความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

        ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กรมสุขภาพจิต เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับเว็บไซต์ www.nurse-pg.dmh.go.th ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้เรียกว่า “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ต่อการรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ให้ผู้เรียนมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการคัดกรอง ส่งเสริม ป้องกัน รักษา/ฟื้นฟู ทางด้านสุขภาพจิตให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี
2
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ สกุล เพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลอาชีพ เลขสมาชิกสภาการพยาบาล เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
3
“ข้อมูลการศึกษา” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางการศึกษาของผู้สมัครอบรม เช่น วุฒิการศึกษา สาขา ปีการศึกษาที่จบ สถาบัน คะแนนเฉลี่ย
4
“เอกสารการรับสมัคร” หมายถึง เอกสารที่ใช้ประกอบการรับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ซึ่งต้องลงนามรับรองทุกใบ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ สำเนาปริญญาบัตร สำเนาใบแสดงผลการศึกษา สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
5
ผู้สมัครอบรมมีสิทธิถอนความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่การถอนความยินยอมนั้นจะกระทบต่อการอบรมหรืออยู่นอกเหนือการควบคุมของหน่วยฝึกอบรม PG
6
การตกลงให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลใช้บังคับตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้
7
สิทธิของผู้สมัครอบรมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการเพิกถอน การขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล การคัดค้านการเก็บข้อมูล ใช้หรือเปิดเผย สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล สิทธิในการลบข้อมูล สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูล ให้เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราและตามที่กฎหมายกำหนด
8
ผู้สมัครเข้ารับการอบรมรับทราบว่า ผู้สมัครสามารถติดต่อหน่วยฝึกอบรมหลักสูตร PG ผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: academic.dmh2@gmail.com